روزت مبارک پدر

به نام خدا

**پدر روزت مبارک **

/ 2 نظر / 20 بازدید
فرناز

ممنون گلم واسه شما هم مبارک باشه التماس دعا

آزی

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد ! گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ گاه با یــــــک دل تنــــــــــــگ ، گـــاه باید رویید در پس این باران، گاه باید خندید بر غمی بی پایان ...