امید

به نام خدا

شخصی را به جهنم می بردند، در راه بر می گشت و به عقب خیره می شد. ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید .

فرشته ها تعجب کردند و علت این کار را پرسیدند. پروردگار فرمود: او چند بار به عقب برگشت، او امید به بخشش داشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید