تنها نیستم

به نام خدا

چه سخته در جمع بودن، ولی در گوشه ای تنها نشستن، به چشم دیگران چون کوه بودن ،ولی در خود به آرامی شکستن...

و چه سخت است با تن ها باشی و تنها باشی...

*اما بهتر است تنها باشیم و خوشبخت تا با کسی باشیم که برایش همه کار بکنیم و او در عوض هیچ...*

*در ضمن ما هیچ وقت تنها نیستیم ،هیچ وقت...چون خدایی داریم که جبران تمام نداشته هامونه..*


/ 2 نظر / 18 بازدید
هم نفس

دقیقا درسته موفق باشی عزیز[دست]

هستی

تا خدا هست به خلقش چه نیاز؟ میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم... [گل][لبخند]