...!

به نام خدا

در شهری رسم چنین می بود که هرگاه کسی می مرد؛ برای یادسپاری اش ، درختی می کاشتند و نام او  را بر درخت می نهادند و پنجشنبه ها بر پای درخت آب می ریختند و شاخه هایش را می آراستند . سالیان دراز منوال همین بود تا ... امروز ... اکنون ، آن شهر به عدد مردگان درخت هم دارد و به تعداد زندگان باغبان ...!

{به نقل از یکی از همراهان دنیای سبز}


/ 0 نظر / 17 بازدید