تن های تنها

به نام خدا

اهل کوچه همه رفتند ولی ما ماندیم / حقمان است اگر بی کس وتنها ماندیم /

هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم / روشنی هست، خدا هست فقط ما کوریم /

/ 0 نظر / 4 بازدید