برابری

به نام خدا

یادم باشد:ثروت و موقیعت و...باعث برتری من نسبت به دیگران نمی شود و آدمی فقط در یک صورت می تواند به دیگران از بالا نگاه کند و ان هنگامی است که بخواهد دست کسی را که به زمین افتاده بگیرد.


/ 2 نظر / 25 بازدید

خوب

خوب