انعکاس زندگی

داد کشید:آآآی ی ی!!!

صدایی از دور دست امد:آآآی ی !!

پسرک با کنجکاوی فریاد زد: تو کی هستی؟

صدا امد: تو کی هستی!!

پسرک با تعجب از پدرش پرسید: این صدای کیست؟ پدرش لبخندی زد و گفت: خوب توجه کن، بعد با صدای بلندی فریاد زد :تو یک قهرمانی.

صدا پاسخ داد: تو یک قهرمانی.

پسرک باز هم تعجب کرد و به پدرش نگریست،پدرش توضیح داد:مردم می گویند که این انعکاس کوه است ولی در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی که بگویی یا انجام دهی ،زندگی عیناٌ به تو جواب می دهد.اگر به دنبال موفقیت باشی ان را حتماٌ به دست خواهی اورد،هر چیزی را که بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
حسین

سلام مرسی که اومدی . شما هم وب زیبایی داری . دستت طلا اومدی . [لبخند]