دو راهی انتخاب

به نام خدا

«انتخاب» دشوارترین لحظه برای انسان است..

وقتی «لحظه ی انتخاب» فرا می رسد، وسوسه ها وتردیدها هم به

سراغ تو می آیند...

«چگونه بودن» یکی از همین انتخاب های دشوارست.

شخصیت تو گاهی در گرو همین تصمیم ها و برگزیدن هاست.

این تویی که «خمیر مایه» خود را با دو دست

«انتخاب» خویش، شکل می دهی و می سازی.

تو مختاری؛ پس ناچار باید انتخاب کنی.بزرگی آدم ها

به بزرگی انتخاب انهاست.تو می خواهی بزرگ باشی یا کوچک؟

این دیگر با خود توست.اما این را هم بدان که انتخاب تو همواره با توست.

تا ابد، تا همیشه!!

/ 1 نظر / 21 بازدید