یک جمله

به نام خدا

پادشاهی از بزرگی پرسید:جمله ای برایم بگو که با یادش در هنگام خنده، غمگین ودر هنگام گریه خندان شوم.

بزرگ گفت: این نیز بگذرد! 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید