ای کاش..

به نام خدا

کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی(گاهی تلخ) بر لب داشته باشم و ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و غم با یک لبخند همه چیز را فراموش می کردم...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید